Clinical Experience Module Dates NSW


Start Date

 Census Date

End Date

Code

25 Nov 2019 03 Dec 2019 03 Jan 2020 AM19_N12
25 Nov 2019 03 Dec 2019 10 Jan 2020 AM19_NB12
09 Dec 2019 17 Dec 2019 17 Jan 2020 AM19_N13
09 Dec 2019  17 Dec 2019 24 Jan 2020 AM19_NB13
06 Jan 2020 14 Jan 2019 07 Feb 2020 AM19_N14
06 Jan 2020  14 Jan 2019 14 Feb 2020 AM19_NB14
20 Jan 2020 28 Jan 2020 21 Feb 2020 AM20_N01
20 Jan 2020 28 Jan 2020 28 Feb 2020 AM20_NB01
27 Jan 2020 04 Feb 2020 28 Feb 2020 AM20_N01A
27 Jan 2020 04 Feb 2020 06 Mar 2020 AM20_NB01A
30 Mar 2020 07 Apr 2020 01 May 2020 AM20_N02
30 Mar 2020  07 Apr 2020 08 May 2020 AM20_NB02
13 Apr 2020 21 Apr 2020 15 May 2020 AM20_N03
13 Apr 2020 21 Apr 2020 22 May 2020 AM20_NB03
11 May 2020 19 May 2020 12 Jun 2020 AM20_N04
11 May 2020  19 May 2020 19 Jun 2020 AM20_NB04
25 May 2020 02 Jun 2020 26 Jun 2020 AM20_N05
25 May 2020  02 Jun 2020 03 Jul 2020 AM20_NB05
22 Jun 2020 30 Jun 2020 31 Jul 2020 AM20_NB06
10 Aug 2020 18 Aug 2020 18 Sep 2020  AM20_NB07
14 Sep 2020 22 Sep 2020 23 Oct 2020 AM20_NB08
26 Oct 2020  03 Nov 2020  04 Dec 2020  AM20_NB09 
30 Nov 2020  08 Dec 2020  15 Jan 2021  AM20_NB10
07 Dec 2020  22 Dec 2020  22 Jan 2021  AM20_NB11 

 

Clinical Experience Module Dates QLD

Start Date

 Census Date

End Date

Code

04 Nov 2019  12 Nov 2019 13 Dec 2019 AM19_QB08 
20 Jan 2020  28 Nov 2020  28 Feb 2020 AM20_QB01
09 Mar 2020  17 Mar 2020  17 Apr 2020 AM20_QB02
20 Apr 2020
 28 Apr 2020  29 May 2020 AM20_QB03
18 May 2020  26 May 2020  26 Jun 2020 AM20_QB04
06 Jul 2020 14 July 2020  14 Aug 2020  AM20_QB05
10 Aug 2020 18 Aug 2020  18 Sep 2020 AM20_QB06
28 Sep 2020 5 Oct 2020  06 Nov 2020 AM20_QB07
02 Nov 2020 10 Nov 2020  11 Dec 2020 AM20_QB08

 

 

Clinical Experience Module Dates SA

Start Date

Census Date

End Date

Code

04 Nov 2019  12 Nov 2019 13 Dec 2019 AM19_SB06
20 Jan 2020  28 Jan 2020 28 Feb 2020 AM20_SB01
30 Mar 2020  07 Apr 2020 08 May 2020 AM20_SB02
13 Apr 2020  21 Apr 2020 22 May 2020 AM20_SB03
11 May 2020  19 May 2020 19 Jun 2020 AM20_SB04
25 May 2020  02 Jun 2020 03 Jul 2020 AM20_SB05
22 Jun 2020  30 Jun 2020 31 Jul 2020 AM20_SB06
10 Aug 2020  - 18 Sep 2020  AM20_SB07
02 Nov 2020  - 11 Dec 2020  AM20_SB08

 

 

Clinical Experience Module Dates VIC

Start Date

Census Date

End Date

Code

09 Dec 2019  17 Dec 2019 17 Jan 2019  AM19_VB08 
27 Jan 2020 04 Feb 2020 06 Mar 2020 AM20_VB01
06 Apr 2020 14 Apr 2020 15 May 2020 AM20_VB02
11 May 2020
19 May 2020 19 Jun 2020 AM20_VB03
08 Jun 2020 16 Jun 2020 17 Jul 2020 AM20_VB04
27 Jul 2020 4 Aug 2020 04 Sep 2020 AM20_VB05
07 Sep 2020  15 Sept 2020 16 Oct 2020 AM20_VB06
19 Oct 2020  27 Oct 2020 27 Nov 2020 AM20_VB07
07 Dec 2020 15 Dec 2020 15 Jan 2021 AM20_VB08

 

 

Clinical Experience Module Dates WA

Start Date

Census Date

End Date 

Code

04 Nov 2019 12 Nov 2019 06 Dec 2019 AM19_W09 
06 Jan 2020 21 Jan 2020 07 Feb 2020 AM20_W01
24 Feb 2020 03 Mar 2020 27 Mar 2020
AM20_W02
23 Mar 2020 31 Mar 2020 24 Apr 2020 AM20_W03
20 Apr 2020 28 Apr 2020 22 May 2020 AM20_W04
01 Jun 2020 09 Jun 2020 03 Jul 2020  AM20_W05
06 Jul 2020 14 Jul 2020 07 Aug 2020 AM20_W06
10 Aug 2020 18 Aug 2020 11 Sep 2020 AM20_W07
14 Sep 2020 22 Sept 2020 16 Oct 2020 AM20_W08
02 Nov 2020 10 Nov 2020 04 Dec 2020 AM20_W09

AM20_W05
AM20_W05
AM20_W05
AM20_W05
AM20_W05
AM20_W05

AM20_N05
07 Aug 2020
07 Aug 2020